FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[15-12-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2022 is het Koninklijk besluit van 27 november 2022 betreffende de registra... > Meer info

[01-08-2022]

Op 1 augustus 2022 heeft de heer Erwin Vanderstappen het wetenschappelijk secretariaat van de Hoge Raad voor de Economi... > Meer info

[13-06-2022]

In het Belgisch Staatsblad van 13 juni 2022 is het bericht van 12 mei 2022 vanwege de federale Minister, bevoegd voor ... > Meer info

[17-12-2021]

Aanwerving van een wetenschappelijk adviseur bij de Hoge Raad voor de Economische Beroepen De Hoge Raad voor de E... > Meer info

Normen die door de erkende boekhouders-fiscalisten bij hun opdrachten worden toegepast


Opdrachten van de Hoge Raad :

Advies verlenen met betrekking tot ontwerpen van normatieve teksten

Op eigen initiatief aanbevelingen formuleren met betrekking tot aspecten van normatieve aard


Overeenkomstig artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, bestaat de opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieën van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen.

Deze opdracht wordt vervuld via adviezen en aanbevelingen.

Deze adviezen of aanbevelingen worden verstrekt op eigen initiatief of op verzoek :

- van de Regering ;

- van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) ;

- van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) ;

- van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF).


De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is verplicht wanneer de Raad van één van de drie Instituten een beslissing met een algemene draagwijdte moet nemen.


Wanneer de Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt geraadpleegd door één van de drie Instituten, vinden in verband met het dwingend karakter van het advies de volgende regels toepassing :

Indien het advies betrekking heeft op een aangelegenheid die meer dan één beroep of hoedanigheid betreft, dan kan de normatieve tekst van de betrokken Instituten in geen geval afwijken van het advies van de Hoge Raad, voor zover dat advies door de meerderheid van de leden van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is goedgekeurd.

Indien het advies betrekking heeft op een aangelegenheid die slechts één beroep of hoedanigheid betreft, dan kan de Raad van het betrokken Instituut slechts afwijken als dit uitdrukkelijk met redenen omkleed wordt.

De toepassing van deze adviesbevoegdheid, ingesteld door de wet, verdient een bijkomende toelichting. Het advies heeft een dwingend karakter voor de instituten, indien het advies een aangelegenheid betreft die betrekking heeft op meer dan één beroep of hoedanigheid. Noch het Instituut dat om het advies verzoekt, noch de Hoge Raad voor de Economische Beroepen bepaalt of een dossier betrekking heeft op één of meerdere beroepen of hoedanigheden. Twee categorieën van beroepsbeoefenaars behoren overigens tot elk Instituut, of het nu gaat om het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. In deze gevallen zullen de aangelegenheden waarvoor een advies van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen nodig is, vaak leiden tot een advies dat volgens de eerste regeling wordt uitgebracht.

Tenslotte kan opgemerkt worden dat bij de tweede regeling niets wordt voorzien omtrent de wijze waarop het advies wordt goedgekeurd. Het zijn de regels die toepasselijk zijn op de gewone beraadslagende organen die zullen gevolgd worden : de goedkeuring gebeurt met een gewone meerderheid.

Top
Terug naar : Opdrachten
Copyright HREB 2023 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be