FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[16-03-2018]

In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2018 is het koninklijk besluit van 11 maart 2018 verschenen in verband met... > Meer info

[05-12-2017]

Jaarverslag 2013-2016De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft zijn Jaarverslag 2013-2016 bekendgemaakt.... > Meer info

[22-11-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 22 november 2017 is het koninklijk besluit van 12 november 2017 verschenen in verba... > Meer info

[01-06-2017]

In het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2017 is het koninklijk besluit van 22 mei 2017 verschenen in verband met het... > Meer info

Nieuw


15-07-2016

Omzetting van de “auditrichtlijn” en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening – Stand van zaken

 

Op voorstel van minister van Economie Kris Peeters, heeft de Ministerraad op 15 juli 2016 een voorontwerp van wet goedgekeurd over de organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

 

De Ministerraad heeft op 15 juli 2016 over de goedkeuring van dit voorontwerp van wet een persbericht bekendgemaakt.

 

Uit dit persbericht blijkt dat de omzetting van de richtlijn en de tenuitvoerlegging van de verordening een aantal aanpassingen vergt aan de volgende wetten en wetboeken:

-               Wetboek van Vennootschappen;

-               Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;

-               Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op verzekerings- of herverzekeringsondernemingen;

-               Wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor.

 

Dit voorontwerp van wet is voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

 

De maatregelen die in dit voorontwerp van wet aan bod komen, hebben betrekking op alle maatregelen die voorzien zijn in het Europees recht, met uitzondering van de voorschriften inzake de externe rotatie. In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is immers de wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie gepubliceerd. In deze wet zijn - onder meer - een aantal artikelen opgenomen in verband met de externe rotatie; meer in het bijzonder zetten de artikelen 90 tot 92 de opties om die vervat zijn in het artikel 17 van de verordening (EU) nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang op het vlak van de externe rotatie.

 

Op verzoek van de federale Minister, bevoegd voor Economie, de heer Kris Peeters, heeft de Hoge Raad drie adviezen goedgekeurd:

-               een eerste advies is goedgekeurd op 16 juni 2015 en heeft betrekking op de evolutie van het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren;

-               een tweede advies is goedgekeurd op 22 december 2015 en heeft betrekking op de omzetting in Belgisch recht van de Europese hervorming inzake externe audit;

-               een derde advies is goedgekeurd op 15 juni 2016 en heeft betrekking op de externe rotatie van commissarissen met een opdracht (of meerdere opdrachten) bij OOB.

 

Copyright HREB 2018 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be