FR NLEen advies zoeken

NIEUW

[31-12-2016]

Voortijdige beëindiging van het commissarismandaat   Sinds de aanpassing op 31 december 2016 van artikel 135 van ... > Meer info

[17-10-2016]

Het wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 2014 tot wijziging van de “auditrichtlijn”... > Meer info

[15-07-2016]

Omzetting van de “auditrichtlijn” en tenuitvoerlegging van de OOB-verordening – Stand van zaken   Op voorstel van... > Meer info

[06-07-2016]

Maatregelen goedgekeurd in België in verband met externe rotatie   In het Belgisch Staatsblad van 6 juli 2016 is ... > Meer info

Adviezen en aanbevelingen

Waarom adviezen of aanbevelingen ?


Overeenkomstig artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, bestaat de opdracht van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen erin om ertoe bij te dragen dat bij de uitoefening van de opdrachten die de wet aan de (of bepaalde categorieën van de) economische beroepen toevertrouwt en bij de verrichtingen van deze beroepsbeoefenaars, het algemeen belang en de vereisten van het maatschappelijk verkeer worden in acht genomen.

Deze opdracht wordt vervuld via adviezen en aanbevelingen.

Deze adviezen of aanbevelingen worden verstrekt op eigen initiatief of op verzoek :De Hoge Raad voor de Economische Beroepen wordt verzocht om adviezen te verlenen of aanbevelingen te doen naar aanleiding van twee types van regelgeving :

Ontwerpen van koninklijke besluiten


Overeenkomstig de bepalingen van het artikel 54 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, is de voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen verplicht voor elk koninklijk besluit dat moet worden genomen ter uitvoering van voormelde wet van 22 april 1999 of elke andere wet met betrekking tot de (of bepaalde) leden van de economische beroepen.

Een beschrijving van de bevoegdheden van de Hoge Raad in dit verband voor de verschillende onderdelen van de economische beroepen is opgenomen onder "opdrachten" op deze website. Hier wordt ook toegelicht welk gevolg de Regering aan de adviezen van de Hoge Raad moet geven.

Ontwerpen van normen en aanbevelingen


De voorafgaande raadpleging van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen is eveneens verplicht wanneer de Raad van één van de drie Instituten een beslissing met een algemene draagwijdte moet nemen. Dergelijke beslissingen nemen meestal de vorm aan van een norm of een aanbeveling.

Een beschrijving van de bevoegdheden van de Hoge Raad in dit verband voor de verschillende onderdelen van de economische beroepen is opgenomen onder "opdrachten" op deze website. Hier wordt ook het (al dan niet) dwingend karakter, naargelang de omstandigheden, van de standpunten van de Hoge Raad toegelicht.
Copyright HREB 2017 - Alle rechten inzake reproductie voorbehouden - cspehreb@skynet.be